Tjänsteavtal för plattformen sajkla.se

Detta är ett tjänsteavtal som reglerar villkoren för användningen av Sajklas molnbaserade plattform. Avtalet gäller för de tjänster som ni har beställt i samband med ingåendet av avtalet.

1. Bakgrund och definitioner

Tjänsteavtalet reglerar villkoren för användningen av den molnbaserade plattformen som tillhandahålls av Sajkla AB (559195-1149) för aktuell kund.
Med benämningar som “sajkla”, “leverantören”, “vi”, “oss” avses Sajkla AB.
Med benämningar som “kund”, “er” eller “ni” avses ni som kund.
Med “tjänst” avses den eller de funktioner som vi tillhandahåller er via plattformen.

2. Avtalets omfattning

Det här avtalet gäller för de tjänster som ni har beställt i samband med ingåendet av avtalet. Det gäller även för de tilläggstjänster som ni beställer under avtalstiden.
Tjänsterna som omfattas av detta avtal är icke-exklusiva. Det innebär att Sajkla har rätt att tillhandahålla tjänsterna till valfri kund.
En användare är en person som ni har givit tillgång till plattformen. Ni har inte rätt att upplåta tjänsterna till någon annan part än era egna användare. Användare ska vara anställda hos er, eller annars jobba för er räkning, exempelvis som konsult.
Vi tillhandahåller plattformen i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.
Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla plattformen i samverkan med er som kund, men ytterst avgör vi själva när och hur vidareutveckling ska ske. Vi bestämmer också vilka förbättringar och tekniska anpassningar som ska göras.

3. Rättigheter till resultat

Sajkla har rätt att använda den kunskap, erfarenhet och data som ert användande av plattformen genererar för att utveckla plattformen samt främja omställningen till en mer cirkulär ekonomi och hållbart samhälle.

4. Rätt till marknadsföring

För att lyfta fram goda exempel äger Sajkla rätten att använda er som kundreferens i marknadsföringen av plattformen.

5. Tillgänglighet och fel

Plattformen är tillgänglig dygnet runt via sajkla.se med undantag från planerade driftstopp och oförutsedda driftstörningar.
Ibland behöver vi genomföra uppdateringar eller underhåll av tjänsterna, vilket kan innebära en tillfälligt begränsad tillgänglighet. Vi strävar efter att detta sker utanför kontorstid och att vi informerar om planerade avbrott i förväg.
Våra tjänster kräver Internetaccess. Att Internet inte fungerar är dock inget fel som Sajkla kan lastas för. Variationer mellan enheter och webbläsare kan också orsaka fel eller problem som är utom vår kontroll att verifiera eller åtgärda.
För att vi ska vara skyldiga att åtgärda fel som vi ansvarar för måste följande punkter vara uppfyllda:

  1. Ni hör av er till oss och anmäler felet inom trettio (30) dagar efter det att ni upptäckte eller rimligen borde ha upptäckt felet.
  2. Ni ser till att vi får den information som vi behöver för att kunna verifiera och åtgärda felet.
  3. Anmält fel kan inte vara av kosmetisk karaktär utan måste ha verklig bäring på plattformens funktion och användning.

6. Kunds ansvar och skyldigheter

Ni får bara använda tjänsterna för lagliga ändamål och endast enligt villkoren i detta avtal. Ni är även ansvariga för att den information som läggs in i tjänsterna inte bryter mot gällande lagstiftning, till exempel immaterialrätts- och dataskyddslagstiftning.
När ni och era användare använder tjänsterna är ni skyldiga att följa våra instruktioner för hur tjänsterna ska användas. Ni ansvarar även för att era användare förstår att de är skyldiga att följa dessa instruktioner.
Ni ansvarar för att inloggningar och lösenord till tjänsterna förvaras på ett säkert sätt.
Vi har rätt att begränsa eller stänga användares åtkomst till tjänsterna om tillhandahållandet av tjänsterna medför risk för skada.
Om någon annan utomstående part riktar krav mot oss på grund av er eller era användares användning av tjänsterna, ska ni hålla oss skadelösa genom att ersätta oss för den skada eller förlust vi lidit på grund av kravet.

7. Användarrollen “ägare”

Minst en av era användare får rollen ägare och blir därmed även kontaktperson för frågor som rör plattformen och avtalet. Ägaren får utökade rättigheter och kan lägga till användare, inaktivera användare, beställa ytterligare tjänster, godkänna avtalsändringar eller avsluta tjänster i plattformen under detta avtal.

8. Sekretess

Då utvecklingen av plattformen sker i nära samarbete med er som kund är vårt mål att öppenhet och transparens ska råda. För att underlätta vår dialog, och dessutom underlätta erfarenhetsutbytet mellan våra kunder, vill vi i detta läget inte lägga in allmänna begränsningar angående sekretess i avtalet.

Om information som uttryckligen har flaggats som konfidentiell delas mellan parterna så gäller principen att denna inte får delas vidare till tredje man utan ett godkännande. Skyldigheten gäller även om avtalet i övrigt upphört att gälla.

9. Behandling av personuppgifter

Sajkla värnar om våra kunder och användares integritet och ansvarar för de personuppgifter som lämnas in till oss. Vår behandling av kunduppgifter följer Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679.
Fullständig information finns på följande länk:
https://sajkla.se/om-sajkla/integritetspolicy/

10. Immateriella rättigheter

Vi behåller upphovsrätt och alla immateriella rättigheter till plattformen.

11. Force majeure

Vi ansvarar inte för förlust eller skada som ni kan komma att drabbas av om våra möjligheter att uppfylla avtalet har förhindrats eller väsentligen försvårats av omständigheter som vi eller vår leverantör inte rimligen kunnat kontrollera eller förvänta oss. Exempel på sådant kan vara arbetskonflikt, krig, upplopp, pandemi/epidemi, mobilisering, naturkatastrof, eldsvåda, översvämning, lagstiftning eller myndighetsrestriktioner.

12. Ansvar och försäkring

Vi ansvarar endast för direkta skador som orsakats av oss eller anlitade underkonsulter genom grov vårdslöshet eller uppsåt. Sajkla ansvarar för att upprätthålla nödvändigt försäkringsskydd för att tillhandahålla våra tjänster.
Skadeståndsanspråk ska anmälas skriftligen. Anmälan ska ske så fort som möjligt men senast inom en (1) månad efter att omständigheten upptäckts eller borde ha upptäckts.

13. Tvist

Vid tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal skall parterna i första hand försöka lösa tvisten genom en uppgörelse i godo. Kan en uppgörelse i godo inte träffas, ska tvisten avgöras vid allmän domstol belägen på vår hemort i Sverige.

14. Överlåtelse

Ni har inte rätt att överlåta era rättigheter enligt det här avtalet till någon annan om inte vi skriftligen har gått med på det i förväg. Om ni har fått vårt godkännande att överlåta avtalet blir överlåtelsen gällande först när den nya avtalsparten skriftligen bekräftat att denne accepterar avtalsvillkoren.

15. Avtalstid

Avtalet gäller så länge ni har minst en (1) aktiv användare på plattformen.

16. Avtalsförändringar

Vi har rätt att ändra det här tjänsteavtalet utan att ni har godkänt ändringen i förväg. När så sker ersätts tidigare versioner av avtalet.
Tjänsteavtalet kommer i framtiden flyttas till plattformen och för att där kunna godkännas av ansvarig hos kund, precis som i alla andra molntjänster.