Forskningsinstitutet RISE och forskaren Frida Røyne har beräknat vad miljövinsten blir av att återbruka stolar jämfört med att producera nya.

Jämför miljöprestanda

Frida Røyne jobbar på avdelningen för miljö- och energisystemanalys och använder livscykelanalyser för att jämföra produkters miljöprestanda. Hennes jobb är att göra livscykel- och systemanalyser för att komma med förbättringsförslag för industrin och för en hållbar livsstil inom olika delar av samhället. Hon ser en ökning i andel forskningsuppdrag och projekt som handlar om cirkulär ekonomi, energi och biobaserade produkter, något som Frida tycker är mycket positivt. I det här uppdraget har hon jämfört hur stor miljöpåverkan blir i två specifika fall, att nyproducera eller återbruka en trästol respektive en metallstol.

Livscykel

Livscykel

30 – 35% minskad klimatpåverkan

I Frida Røynes utredning kom hon fram till att renovering av stolar kan minska klimatpåverkan med 30 - 35% jämfört med att nytillverka. I utredningen antogs nytillverkade stolar användas i 15 år utan att renoveras, för att sedan slängas och ersättas med en ny. Det antagandet sattes i relation till att varje nytillverkad stol istället renoverades vid två tillfällen vilket gav en total livsläng på 45 år. På så sätt behövdes bara en stol nyproduceras i stället för tre för att täcka samma behov. Renovering av metallstol var det som gav störst miljöbesparing. Då minskade klimatpåverkan från 82 kg koldioxidekvivalenter för de nytillverkade stolarna till 54 kg för de renoverade. Renovering av en trästol minskade klimatpåverkan från 18,5 kg koldioxidekvivalenter för nytillverkning till 13 kg för fallet med renovering. Det som minskar mest vid renoveringen av en trästol är energiåtgången som antas vara hela 75% lägre vid en renovering än vid nytillverkning. Vid en renovering minskar även materialåtgången.

Om en stol renoveras två gånger istället för att två nya tillverkas minskar materialåtgången med en tredjedel.

Resultatet var väntat

– Eftersom vi har arbetat med cirkulära möbelflöden i tidigare projekt var de positiva resultaten inte så förvånande säger Frida Røyne. Det var väntat att det skulle vara positivt i och med att mindre material och energi behövs. Dock behöver man tänka på att det är ulltyg som har högst klimatpåverkan per kilo av de använda materialen, då uppfödning av får ger metangasutsläpp (från fåren). Tyget är det som slits mest och måste bytas ut vid båda renoveringstillfällena. Därför skulle stolar med mindre mängd tyg eller helt utan tyg uppnå ännu högre miljövinst vid renovering. Men i de fall tyg behövs är ull ett bra slittåligt material som håller längre än många andra tyger.

Alla kan bidra

Vi frågade Frida Røyne om hon tror att en ökning av återbrukade produkter kan ge märkbara effekter på den globala uppvärmningen. Hon förklarade att det krävs att hela Sverige och i förlängningen hela Europa och världen ställer om till cirkulär ekonomi, inte bara inom möbelindustrin. Det krävs att alla är med och bidrar och börjar man någonstans ger utvecklingen ringar på vattnet.

Frida Röjne

Att det finns verksamheter som sätter igång processer kring återbruk ger signaler till andra industrier men även politiker att det är möjligt att göra det till en konkurrensfördel.

Möbelproducenters roll

Frida Røyne menar att möbelproducenter kan bidra till utvecklingen av en cirkulär ekonomi genom att tänka på att producera möbler som är lätta att demontera så man kan byta ut delar som slits, samt att det är viktigt att producera möbler som håller länge, berättar Frida. De kan även tänka på att hitta andra lösningar än att limma fast tyger och att använda kvalitetsmaterial vid produktion istället för till exempel spånskivor som inte har så lång livslängd. Det ska vara lätt att göra rätt för att få ännu större effekt! I Sverige har vi många offentliga aktörer, till exempel kommuner, regioner och landsting. Dessa har stora mängder möbler inom till exempel sjukvård, skolor och administration. Om upphandlingsförfarandet skulle vara enklare utformat för att kunna köpa återbrukat skulle det kunna innebära stora möjligheter för den cirkulära ekonomin och miljön säger Frida Røyne.

Det är viktigt att producera möbler som håller och används länge och hellre använda material som är lätta att demontera än billigare lösningar.

RISE stödjer innovationsprocesser

RISE Research Institutes of Sweden är ett svenskt forskningsinstitut. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar RISE till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. De 2 300 medarbetarna driver och stöttar alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

Material som använts i forskningsuppdraget

Beräkningen har utgått från en återbrukad trästol med stoppad sits samt en metallstol med stoppad sits och rygg jämfört med motsvarande nyproducerade stolar. I första renoveringen används rödsprit för tvätt, nya skruvar, nytt tyg i ull och ny vattenbaserad lack. I andra renoveringen byts dessutom hela sitsen vilket innebär ny stoppning för metallstolen, nytt tyg, ny stoppning, ny träram och nya skruvar för trästolen.

RISE leder för närvarande ett innovatinsprojekt kring cirkulär ekonomi och möbler, med stöd från Vinnova, och bred samverkan inom svensk möbelindustri. På projektets hemsida kan du läsa mer om ekonomi och möbler: cirkularitet.se

Alla foton i reportaget är tagna av Iryna Prokhorenko