Varför återbruk?

Anledningen till återbruk handlar om att konsumera annorlunda för att ha en chans att lösa klimatkrisen. När befintlig råvara i möbler som trä och metall återanvänds minskar utsläppen av växthusgaser. Genom att återbruka kvalitetsmöbler sparar vi både import, vår egen skog och bidrar till den biologiska mångfalden.

Befintliga möbler ersätter nyköp

Att gå från ett linjärt möbelflöde till ett cirkulärt behövs föra att nå globala miljömål. Det kan ibland vara svårt se vad det betyder i praktiken och varför det är viktigt. Mål 12 i agenda 2030 handlar om att dela mer istället för att äga. Det handlar också om att återvinna mera, tillverka produkter som håller längre och att anställda som tillverkar varorna vi köper får löner som går att leva på. Ett konkret sätt att tolka det på, när det handlar om möbler, är att se befintlig råvara som potential till något nytt.

Befintliga möbler är råvara till något nytt.

Och kan passa in i nya rum.

För att lyckas med att se våra befintliga möbler som råvara behöver vi digitalisera flödet. Sajklas plattform är utvecklad med fokus på att göra det lika enkelt att välja återbrukade möbler som att köpa nytt genom att:

  • Ha god framförhållning och synliggöra befintliga möbler som riskerar att hamna i förråd och till sist kasseras.
  • Sortera ut vilka möbler som har flera liv och kan cirkulera i ett möbelflöde.
  • Upphandla närproducerad rekonditionering, något som gynnar det lokala hantverket och spar in på onödiga transporter.

På så vis hjälper vi offentliga verksamheter, företag och organisationer att se befintliga möbler som råvara till något nytt och bidrar till mål 12, Hållbar konsumtion och produktion.

Läs mer om Agenda 2030
Mål 12

Mål 12 i Agenda 2030 handlar om att dela mer istället för att äga. Det handlar också om att återvinna mera, tillverka produkter som håller längre och att anställda som tillverkar varorna vi köper får löner som går att leva på.

Vilken miljöeffekt har egentligen en rekonditionering?

För att spara på jordens resurser behöver vi identifiera saker som minskar miljöpåverkan. När det gäller möbler behöver vi använda dem under längre tid än vad vi hittills gjort. Genom att cirkulera möbler används de längre vilket ger en lägre belastning av CO2 per år, uppskattningsvis ca 30 % lägre. Men, den stora miljömässiga besparingen görs när kvalitetsmöbler rekondas och ersätter nyproduktion. När möbler får nytt liv behöver ingen jungfrulig råvara brytas och förädlas vilket är den största vinsten med återbruket.

Verktyg för miljöberäkning

Tillsammans med Miljögiraff har Sajkla tagit fram ett verktyg för detaljerad beräkning av klimatpåverkan vid utförd rekond av möbler. Med verktygets hjälp går det att beräkna vad rekonden kostar i CO2-utsläpp redan innan en order läggs. Det finns till exempel möjlighet att justera tyg och skinnval för att välja material med lägst klimatpåverkan.

Läs om verktyget för klimatberäkning
 

Klimatberäkning av Skandia Fastigheters huvudkontor

På uppdrag av Skandia Fastigheter genomförde Sajkla inventering, rådgivning av materialval och klimatberäkning när deras huvudkontor i Stockholm skulle förändras. Totalt rekonditionerades 350 möbler. Med hjälpa av resultatet från verktyget kunde vi även ta fram besparing i CO2 i jämförelse mot att köpa nya möbler. Beräkningen visar att rekonden har kostat ungefär 5 ton i CO2-utsläpp. Skulle alla möbler köpts nya hade det kostat cirka 17 ton.

Läs om Skandia Fastigheter
Klimatpåverkan per möbel (1 st), jämfört med nyproduktion (1)

Klimatpåverkan per möbel jämfört med nyproduktion.

Mötesrum

Mötesrum med rekondade stolar hos Skandia Fastigheter.

Metall kan återvinnas oändligt många gånger

Vid rekond av metallmöbler är koldioxidvinsten betydligt högre än för trämöbler. Genom att ta hand om slitna metallmöbler istället för att tillverka nya sparar vi åtskilligt på miljön. Det beror främst på att brytning av ny metall är mycket energikrävande. När återvunna råvaror kan användas i stället för nya jungfruliga material sparar tillverkningsindustrin både energi och resurser samtidigt som de bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Brytningen leder också till bildande av stora deponimassor, eftersom endast hundradelar av allt berg som tas upp kan användas som metall. Metall kan återvinnas oändligt många gånger. Läs er på Recycling.se

Skogen är en ovärderlig resurs för klimatet

Bokskog11.jpg

Trä är fantastiskt på många vis. Den svenska skogen växer och tar upp mer växthusgaser än den släpper ut. Därför sägs skogen fungera som kolsänka. Dessutom bidrar skogen med förnyelsebara råvaror som kan ersätta fossila bränslen och material. På så sätt ger skogen alltså ytterligare en betydande minskning av utsläppen av växthusgaser.
Naturvårdsverket

Koldioxid binds in i de växande träden

Slitna trämöbler borde ses som råvara till nya möbler i mycket högre grad än vad som görs idag. Det kasseras enorma mängder trämöbler på grund av okunskap. Hur många vet till exempel att en trästol som är mycket hårt sliten kan upplevas helt ny efter en rekonditionering?

Före

Trästol med kraftigt slitage.

furniture-item

Efter

Kan upplevas som ny.

Genom att återbruka kvalitetsmöbler sparar vi både import, vår egen lövskog och bidrar till den biologiska mångfalden. Dessutom är ofta våra äldre trämöbler av bättre kvalitet än de nya, eftersom träden de tillverkades av fick växa sig starkare i många fler år, till skillnad mot de snabbväxande sorter vi använder idag.

En cirkulär omställning hos möbeltillverkaren

Leverantörer som är anslutna till Sajkla är med och utvecklar hur en kvalitativ rekonditionering ska gå till. Det är en praktisk omställning till ett mer cirkulärt håll på många vis. Den egna nyproduktionen får en naturlig skjuts in i utvecklingen och omställningen till en mer cirkulärt förhållningssätt genom att även rekonditionera andras möbler. Lärdomar om hur möbler konstruerats förr för att hålla i den offentliga miljön når möbelsnickaren och kunskapen återanvänds.

Tre steg .jpg

Vi lägger stor vikt vid stabilisering och ytbehandling så att möbeln klarar många fler år i offentlig miljö men också passar in i nya rum. Tack vare vårt samarbete med kunniga producenter i möbelbranschen kan vi lämna en garanti på 2 år och leverera en produkt som upplevs som ny, med en historia.

Men hur är det med transporterna?

Miljö och transport

En skulle kunna tro att återbruk leder till så mycket ökade transporter att miljövinsten ”äts upp” av den ökade logistiken. Men faktum är att den ökning av transporter och lagerhållning som tillkommer av cirkulära affärskoncept har väldigt liten miljöpåverkan. 

RISE har gjort en undersökning för att mäta miljövinsten vid transport av återbrukade möbler. Läs om deras resultat.