Varför återbruk?

Anledningen till återbruk handlar om att konsumera annorlunda för att ha en chans att lösa klimatkrisen. När befintlig råvara i möbler som trä och metall återanvänds minskar utsläppen av växthusgaser. Genom att återbruka kvalitetsmöbler sparar vi både import, vår egen skog och bidrar till den biologiska mångfalden.

Befintliga möbler ersätter nyköp

Att gå från ett linjärt möbelflöde till ett cirkulärt behövs föra att nå globala miljömål. Det kan ibland vara svårt se vad det betyder i praktiken och varför det är viktigt. Mål 12 i agenda 2030 handlar om att dela mer istället för att äga. Det handlar också om att återvinna mera, tillverka produkter som håller längre och att anställda som tillverkar varorna vi köper får löner som går att leva på. Ett konkret sätt att tolka det på, när det handlar om möbler, är att se befintlig råvara som potential till något nytt.

Befintliga möbler är råvara till något nytt.

Och kan passa in i nya rum.

För att lyckas med att se våra befintliga möbler som råvara behöver vi digitalisera flödet. Sajklas plattform är utvecklad med fokus på att göra det lika enkelt att välja återbrukade möbler som att köpa nytt genom att:

  • Ha god framförhållning och synliggöra befintliga möbler som riskerar att hamna i förråd och till sist kasseras.
  • Sortera ut vilka möbler som har flera liv och kan cirkulera i ett möbelflöde.
  • Upphandla närproducerad rekonditionering, något som gynnar det lokala hantverket och spar in på onödiga transporter.

På så vis hjälper vi offentliga verksamheter, företag och organisationer att se befintliga möbler som råvara till något nytt och bidrar till mål 12, Hållbar konsumtion och produktion.

Läs mer om Agenda 2030
Mål 12

Mål 12 i Agenda 2030 handlar om att dela mer istället för att äga. Det handlar också om att återvinna mera, tillverka produkter som håller längre och att anställda som tillverkar varorna vi köper får löner som går att leva på.

Vilken miljöeffekt har egentligen en rekonditionering?

Tillsammans med RISE har vi gjort en beräkning av växthuseffekten (utsläpp av CO₂) på nyproduktion kontra åtgärden rekonditionering via Sajklas dokumenterade process. En rekonditionerad trästol halverar utsläppen mot nyproduktion och om en metallstol går igenom samma process minskar utsläppen med 70%. Det beror främst på effekten av att inte bryta ny råvara.

Miljöeffekt metall Utan logga .jpg

En nyproducerad metallstol kostar 25 kg CO₂ att tillverka ny, en rekonditionerad endast 9 kg CO₂

Nyproduktion omfattas här av produktion av råmaterial, energianvändning vid tillverkning och transport till kund. Renovering omfattas här av värden som gäller för renovering efter 15 år i miljöbedömningen – transport tur och retur kund och mellan Sajkla och underleverantörer, tvätt med rödsprit, nya skruvar, nytt tyg (ull), och ny vattenbaserat lack.

Miljöberäkning

Frida Røyne från RISE tog fram miljöberäkningen och kom fram till att rekonditionering av stolar kan minska klimatpåverkan med 30 - 35% jämfört med nytillverkade. Frida menar också att möbelproducenter kan bidra till utvecklingen av en cirkulär ekonomi genom att tänka på att producera möbler som är lätta att demontera så man kan byta ut delar som slits, samt att det är viktigt att producera möbler som håller länge, berättar Frida. De kan även tänka på att hitta andra lösningar än att limma fast tyger och att använda kvalitetsmaterial vid produktion istället för till exempel spånskivor som inte har så lång livslängd. Läs hela reportaget.

Frida Röjne

– Frida Røyne forskare inom miljöfrågor.

Läs om Frida Røynes arbete.

Metall kan återvinnas oändligt många gånger

Koldioxidvinsten för rekonditionerade metallmöbler kontra nytillverkade beror främst på att brytning av ny metall är mycket energikrävande. När återvunna råvaror kan användas i stället för nya jungfruliga material sparar tillverkningsindustrin både energi och resurser samtidigt som de bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser. Brytningen leder också till bildande av stora deponimassor, eftersom endast hundradelar av allt berg som tas upp kan användas som metall. Metall kan återvinnas oändligt många gånger. Läs er på Recycling.se

Skogen är en ovärderlig resurs för klimatet

Bokskog11.jpg

Trä är fantastiskt på många vis. Den svenska skogen växer och tar upp mer växthusgaser än den släpper ut. Därför sägs skogen fungera som kolsänka. Dessutom bidrar skogen med förnyelsebara råvaror som kan ersätta fossila bränslen och material. På så sätt ger skogen alltså ytterligare en betydande minskning av utsläppen av växthusgaser.
Naturvårdsverket

Koldioxid binds in i de växande träden

Slitna trämöbler borde ses som råvara till nya möbler i mycket högre grad än vad som görs idag. Det kasseras enorma mängder trämöbler på grund av okunskap. Hur många vet till exempel att en trästol som är mycket hårt sliten kan upplevas helt ny efter en rekonditionering?

Före

Trästol med kraftigt slitage.

furniture-item

Efter

Kan upplevas som ny.

Genom att återbruka kvalitetsmöbler sparar vi både import, vår egen lövskog och bidrar till den biologiska mångfalden. Dessutom är ofta våra äldre trämöbler av bättre kvalitet än de nya, eftersom träden de tillverkades av fick växa sig starkare i många fler år, till skillnad mot de snabbväxande sorter vi använder idag.

En cirkulär omställning hos möbeltillverkaren

Leverantörer som är anslutna till Sajkla är med och utvecklar hur en kvalitativ rekonditionering ska gå till. Det är en praktisk omställning till ett mer cirkulärt håll på många vis. Den egna nyproduktionen får en naturlig skjuts in i utvecklingen och omställningen till en mer cirkulärt förhållningssätt genom att även rekonditionera andras möbler. Lärdomar om hur möbler konstruerats förr för att hålla i den offentliga miljön når möbelsnickaren och kunskapen återanvänds.

Tre steg .jpg

Vi lägger stor vikt vid stabilisering och ytbehandling så att möbeln klarar många fler år i offentlig miljö men också passar in i nya rum. Tack vare vårt samarbete med kunniga producenter i möbelbranschen kan vi lämna en garanti på 2 år och leverera en produkt som upplevs som ny, med en historia.

Men hur är det med transporterna?

Miljö och transport

En skulle kunna tro att återbruk leder till så mycket ökade transporter att miljövinsten ”äts upp” av den ökade logistiken. Men faktum är att den ökning av transporter och lagerhållning som tillkommer av cirkulära affärskoncept har väldigt liten miljöpåverkan. 

RISE har gjort en undersökning för att mäta miljövinsten vid transport av återbrukade möbler. Läs om deras resultat.